Schematerapi

Schematerapi är en innovativ terapiform som utvecklats för att behandla psykiska lidanden och problem. Den integrerar influenser från bland annat KBT, anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi till en sammanhållen behandlingsmodell. Villkoret för god psykisk hälsa är bland annat att få våra känslomässiga behov tillgodosedda i nära relationer. I schematerapin får klienten därför hjälp att kartlägga, förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som frustrerar eller kränker de känslomässiga behoven. Stort fokus ligger även på den terapeutiska relationen som läkande kraft. Till skillnad från traditionell KBT fokuserar schematerapi i större utsträckning på att undersöka hur tidiga erfarenheter från uppväxten inverkar på aktuella problem.

Vad är då ett schema? Jo, man kan likna det vid breda och ihållande psykologiska mönster, som består av minnen, känslor, sätt att tänka och kroppsförnimmelser. Dessa mönster formas i barndomen, sedan följer de med under livet, där de i olika grad kan bli ett hinder. Dessa mönster utvecklades i barndomen som strategier för att överleva känslomässigt när ens grundläggande behov inte blev tillgodosedda; du fick bara kärlek om du var på ett visst sätt, du fick inte det skydd eller den medkänsla du behövde, du utsattes kanske för trauman och så vidare. Från början, när man var liten, var dessa strategier hjälpsamma och fick dig att klara av motgångarna. Dessa mönster bär man omedvetet med sig in i vuxenlivet och in i nya relationer där de kan ge svårigheter. De har blivit känsloschema som styr ditt tänkande, kännande och handlande på ett negativt sätt. Man kan till exempel överreagera i en situation som river upp såren från barndomen vilket kan leda till att en relation förstörs. De kan också få dig att dras till relationer som blir destruktiva. 

I Schematerapin kan man även integrera mindfulness, för att bli mer medveten om känsloreaktionerna och därmed kunna lämna sina negativa känsloscheman gradvis.