Mindfulness

Begreppet Mindfulness innebär en förmåga att observera sig själv och omvärlden så som de är i stunden; avsiktligt, uppmärksamt och icke-dömande. Istället för att systematiskt förändra beteenden och tankemönster arbetar man med att acceptera sig själv; sina tankar, känslor och beteenden. Genom att vara medvetet närvarande ges en möjlighet att uppmärksamma sig själv och var man är på väg, att bli lyhörd för och se sina behov. Att acceptera betyder att se verkligheten som den är just nu och att därifrån bestämma om jag ska göra något åt situationen eller låta den vara som den är. 

Jag är utbildad i MBSR, Mindfulnessbaserad stressreduktion av Antonia Sumbundo och Ola Schenström. MBSR är en gruppbehandling som fokuserar på olika meditationstekniker; sittande och gående Meditation, Kroppsscanning och Yoga. Den innehåller även arbete med attityder och inställning till livet. MBSR kan även användas i individuella terapier. Det finns omfattande forskning som visar på goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar.

Self-compassion

Self-compassion - Självmedkänsla och compassionfokuserad terapi är influerad av anknytningsteori, evolutionsteori, forskning om hjärnan samt buddhistiska tankegångar. Terapiformen utvecklades för att mer djupgående behandla känslor som kan skapa problem, som skam och självkritik. Målet är att utveckla en inre trygghet där vi kan känna och handla utifrån en större medkänsla gentemot oss själva och andra. Self-compassion programmet passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och andra positiva känslor.

 

Self-compassion har god effekt vid oro, ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem, dålig självkänsla, självkritik och stress. Forskning visar att self-compassion ger inre styrka, trygghet, glädje, en bättre återhämtning och ökar det känslomässiga välmåendet markant.  Den ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att prova igen. De flesta av oss känner medkänsla med en vän som har det svårt. Hur skulle det vara att ta emot samma vänliga uppmärksamhet när du själv behöver det som mest?