Handledning

Jag erbjuder Processhandledning, Metodhandledning i KBT samt Teamutveckling.

Jag är examinerad handledare i Process- och Metodhandledning, 45 p, vid Göteborgs Universitet. Utbildningen har en psykodynamisk grund med inslag av systemisk och narrativ teori. Tillsammans med min KBT utbildning gör det att jag kan variera mig som handledare och ha en eklektisk ansats om det behövs eller en mer renodlad KBT inriktning om det är gruppens eller individens behov. Undervisning/psykoedukation kan ges vid behov som korta inslag. Jag har tillgång till många olika handledningstekniker genom min handledarutbildning.

I Processhandledning utgår vi från en händelse eller situation som gruppen eller den enskilde beskriver som svår att hantera. Handledaren och gruppen/den enskilde provar tillsammans olika utgångspunkter teoretiskt, praktiskt och erfarenhetsmässigt för att ge situationen så många olika perspektiv som möjligt. Processhandledning är att befinna sig i rörelse genom att inrikta sig på frågor om hur människor har det, inte vad de gör, och hur det påverkar mig som behandlare. Målet är en kontinuerlig utveckling av yrkesrollen och yrkesidentiteten hos dem som deltar. Arbetet i gruppen syftar framför allt till att formulera, utveckla och stärka deltagarens egna kunskaper. Gruppen får möjlighet att reflektera kring sina klienter och sig själva i förhållande till sitt arbete samt att utarbeta ett gemensamt arbetssätt och bemötande gentemot de individer de möter i arbetet.

Vid Metodhandledning är arbetsmetoder, tekniker, utförande och förhållningssätt i centrum. För arbetsgrupper som vill utveckla sina arbetsmetoder och verktyg i arbetet med klienter. I Metodhandledningen ges utrymme för att diskutera olika arbetsmetoder och förhållningssätt.

Min syn på handledning är generellt att handledningen ska vara en trygg plats, utan konkurrens, där man hjälper och stödjer varandra att bli den bästa versionen av sitt professionella jag. Då forskning visar att man i handledning gärna undviker att ta upp det som är svårt, som man misslyckas med och som man som yrkesutövare upplever som pinsamt är det viktigt att skapa en plats där man som handledd känner sig trygg. Det är även viktigt att odla en stödjande attityd till andra hos deltagarna, vilket de sedan kan ta med sig till arbetsplatsen. Jag ger gärna även utrymme för kreativitet. Vidare arbetar jag mycket med reflektioner, och att man delger varandra dem på en konstruktiv nivå, så att de blir hjälpsamma. Som handledare är jag nyfiken, öppen, tydlig, reflekterande, inkännande och strukturerad. 

Jag har erfarenhet av att handleda och arbeta med teamutveckling i idéburen verksamhet, inom primärvården, somatisk sjukvård och socialtjänsten. 

Jag erbjuder handledning både till grupper och enskilda individer, på olika nivåer, som för exempel behandlare, samordnare och chefer. Jag har även regelbunden superhandledning, dvs. handledning på handledningen.

PROCESSHANDLEDNING

METODHANDLEDNING